Tags:
create new tag
, view all tags
lap camera wifi lap camera tan phu Lap moi camera Camera tan binh Lap camera binh tan Lap Camera Quan 2
Hiá »n nay, chung cÆ ° tại các thà nh phá» 'lá »› n Ä'ang là nÆ¡i lá »± a chá» n cá Ȥa hầ Lap Camera Quan 12 Lap Camera Quan 3 Lap Camera Quan 4 Lap Camera Quan 10 Lap Camera Quan 7 Lap Camera Binh Thanh u háºt má» tôi ngÆ ° á »i. Tuy nhiên, chung cÆ ° là nÆ¡i táºp trung rẠ¥ t nhiá »u há» ™ gia Ä'ình sinh sá »'ng tá» «Ä'ó Lap Camera Quan 9 Lap Camera Quan 11 Lap Camera Thu Duc Lap Camera Quan 6 Lap Camera Quan 5 Lap Camera Quan 1 Lap Camera Quan 8 Camera Nha Trang Lap Camera Tai Hoc Mon tạo nên má» ™ t môi trÆ ° á »ng Ä'ông ngÆ ° á» i, phá »© c tạp, nạn trá» ™ m cáºp tà i sẠ£ n xẠ£ y ra ngà y phá »• biáºt. ¿N gà ¢ y Ạ£ nh hÆ ° á »ng lá» ›n Ä'ến cuá» ™ c sá »'ng. Vì váºy lắp Ä'Ạ· t há »‡ thá» 'ng camera quan sát luôn là £ i pháp an toà n và cần thiết nhẠt hiá »n nay
Trong thá »i gian gần Ä'à ¢ y, báo chÃác trang mạng Ä'iá» n vẠ«n tiếp tá» c Ä'Æ ° a hà ng loạt tin tá »© c vá» c vá ȴ trá» ™ m cắp liên tá »c xẠ£ y ra á» chung cÆ ° mú «n chÆ ° a có giẠ£ i pháp giẠ£ m thiá »u nguy cÆ¡ trá» ™ m cắp.
MẠt cắp thÆ ° á »ng xuyên do sá» ± thiếu Ä'ầu tÆ ° há »‡ thá» 'ng camera an ninh tại các chung cÆ ° giá rẠ»
Phá »ng vẠn anh Phạm Trai - trÆ ° á» ng phòng Kinh doanh cá Ȥa Siêu thá» ‹Viá»… n thông An Thát - má »™ t Ä'Æ¡ n vá »‹ chuyên lắp Ä'Ạ· t camera giám sát tại Hà Ná »™ i nháºn xà © t vá» tình trạng an ninh cá Ȥa các chung cÆ ° Hà Ná »™ i, anh Trai cho biáºt:
“Trong sá» 'khách hìm Ä'ến chúng tôi lắp Ä'Ạ· t các thiết bá »‹ an ninh cà khoẠ£ ng 70% là cÆ ° dà ¢ n chung cÆ °, rẠ¥ t nhiá »u trong sá» 'há Ȁ'à £ xẠ£ y ra mẠt cắp má» ›i tìm Ä'ến giẠ£ i phá p camera quan sát.
Không nhá »ng kẻ trá »™ m bên ngoà i chung cÆ ° mú» ™ m ngay trong chung cÆ ° cÃ… © ng rẠ¥ t khát hiá »n, có khách hà ng cá Ȥa chúng tôi tại Linh Ä Ã m - nÆ¡i ná» • i tiếng vá »chung cÆ ° dà y Ä'Ạ· c cÃ… © ng ká» ƒ lại viá »‡ c mẠt cắp do chÃnh ngÆ ° á» i hÃm “tá» 't bá ȴ ng“ cá Ȥa mình khi không láºp Ä'Ạ· t camera trong nhÃ.
Camera quan sát cho chung cÆ ° - giẠ£ i pháp an toà n cho tà i sẠ£ n cÆ ° dà ¢ n - 1NhẠ¥ n Ä'á »ƒ phÃng to Ạ£ nh
Má »™ t chuyên viên bẠt Ä'á» ™ ng sẠ£ n á »Ÿ Hà Ná» ™ i cÃ… © ng cho biáºt, rẠ¥ t nhiá »u khách hà ng mua nhà cà ¢ n nhắc vá »tình trạng có hay không các thiết bá» ‹an ninh Ä'á» ƒ tìm cho mình má »™ t nÆ¡i an cÆ ° lạc nghiá »‡ p, an toà n cho tà i sẠ£ n và gia Ä'ình cá» §a há »nên viá» ‡ c lắp Ä'Ạ· t camera cùng các thiết bá »‹ báo trá »™ m là viá» c cần thiết Ä'á »'i vá» ›i tẠt cẠ£ các chung cÆ ° hiá» n nay , Ä'Ạ· c biá »‡ t lác chung cÆ ° giá rẻ.
Camera quan sát cho chung cÆ ° - giẠ£ i pháp an toà n cho tà i sẠ£ n cÆ ° dà ¢ n - 2NhẠ¥ n Ä'á »ƒ phÃng to Ạ£ nh
CÃ… © ng theo phá »ng vẠn anh Trai, láºp Ä'Ạ· t camera quan sát cho chung cÆ ° mang Ä'ến nhá» ng lá ȣ i Ãch to lá» ›n cho cẠ£ cÆ ° dà ¢ n, ban quẠ£ n lý tòa nhà chá Ȥ Ä'ầu tÆ ° chung cÆ °
Quán ăn 24 / 24h: Há »‡ thá» 'ng camera giám sát tÃch há ȣ p nhiá» u tÃnh năng thông minh, thuáºn tiá »n cho bạn trong quá trà ¬nh quan sát gần hoẠ· c xa tùy má ȴ c Ä'Ãch. Vá »› i viá »c ghi lại má» i hoạt Ä'á »™ ng diá» ... n ra hà ngà y sẽ là bẠ± ng chá »© ng cung cẠp cho cÆ¡ quan Ä'iá »u tra khi cần thiết.
Camera quan sát cho chung cÆ ° - giẠ£ i pháp an toà n cho tà i sẠ£ n cÆ ° dà ¢ n - 3 NhẠ¥ n Ä'á »ƒ phÃng to Ạ£ nh
Phát hiá »n các sá» ± cá »': Nắm bắt sá» ›m Ä'Æ ° á» £ c các tình hình xẠ£ y ra xung quanh tòa nhà ° c © ng nhÆ ° kháºc phá »c hoẠ· c ngăn chẠ· n ká» p thá »i các trÆ ° á» ng há ȣ p xẠ¥ u xẠ£ y ra .
BẠ£ o vá »tà i sẠ£ n an toà n: Vá» ›i tÃnh năng ghi hình và hoạt Ä'á» ™ ng liên tá »c ngà y Ä'êm sẽ giúp xem lạ tôi các hình Ạ£ nh khi cần và bẠ£ o vá »tà i sẠ£ n cá» §a tòa nhà cÃ… © ng nhÆ ° sá »± an toà n cá» §a ngÆ ° á »I dà ¢ n.
Linh hóaº¡t, tiết kiá »‡ m: Vá» ›i há» ‡ thá »'ng camera quan sát giúp ngÆ ° á» i quẠ£ n lý tiết kiá »‡ m thá» i gian và chi phÃ. Thay vì mẠ¥ t nhiá »u thá» i gian trá »± c tiếp Ä'iá» u hà nh, vá »› i há »‡ thá» 'ng camera chá »cần tại phòng quẠ£ n lý trung tà ¢ m có thá »ƒ xem tẠt cẠ£ các hoạt Ä'á» ™ ng cá Ȥa tòa nhà n hình camea quan sát nhÆ ° ng vẠ«n Ä'Ạ£ m bẠ£ o Ä'Æ ° á» £ c vẠ¥ n Ä'á Ȁ'iá» u chá »nh linh hoạt và ká» ‹p thá» i.
Mang lại sá »± an tà ¢ m cho cÆ ° dà ¢ n: Vá» ›i há» ‡ thá »'ng camera quan sáºc chắn sẽ mang Ä'ến sá» ± tin tÆ ° á »ng, an tà m cho tẠt cẠ£ má» i ngÆ ° á »i. Ä áº · c biá »t vá» ›i các chá» § Ä'ầu tÆ ° thu hút Ä'Æ ° á ȣ c lÆ ° á» £ ng khách hà ng rẠt lá »› N khi má »Ÿ bán căn há» ™.
Tham khảo khẠ£ o »camera quan sát tại Siêu thá» ‹Viá» ... n thông An Thà nh Phát - Ä'Æ¡n vá »‹ chuyên cung cẠp giẠ£ i phá p camera quan sẠ£ i pháp an ninh tại HÃNG Ná »™ i tại https://camerasaigon24h.com hoẠ· c liên há» tá »› i Hotline: 0938 11 23 99 Ä'á »ƒ Ä'Æ ° á» £ c tÆ ° vẠ¥ n chuyên nghiá »p.
Tìm hiá »u vá» há »‡ thá» 'ng camera quan sát
Há »‡ thá» 'ng CCTV cÆ¡ bẠ£ n bao gá »" m camera quan sát, thiết bá »‹ lÆ ° u trá »¯, Ä'iá» u khiá »n camera và thiết bá »‹ hiá »ƒn thá» ‹. Camera Ä'Æ ° á ȣ c bá» 'trú¡i các khu vá »± c cần quan sát, truyá» n hình Ạ£ nh liên tá »c vá» trung tÃ. ¢ m Ä'iá »u khiá» ƒn. Tại trung tà ¢ m Ä'iá »u khiá» ƒn, các dá »¯ liá» ‡ u hình Ạ£ nh nà y sẽ Ä'Æ ° á ȣ c lÆ ° u trá» ¯ trong bá »™ ghi hình và hiá» n thá »‹ trên các mà n hình quan sát. Ä á »“ ng thá »i tại trung tà ¢ m cÃ… © ng tÃch há» £ p các thiết bá »‹ Ä'iá »u khiá» n giúp Ä'iá »u
* á »¨ng dá» ¥ ng
Há »‡ thá» 'ng camera quan sát là há »‡ thá»' ng dùng Ä'á »ƒ theo dõi, giám sát và cẠ£ nh báo an ninh cho các khu vÃ. »± c:
- Bà £ i Ä'á »- xe, cá» a ra và o, hà nh lang, thang máy, kho tà ng, ...
- Ngà ¢ n háy ATM, Kho, Cá »a hà ng, Siêu thá» ‹, Trạm xăng dầu, ...
- Các khu chung cÆ°, Khách sạn, Văn phòng, Bệnh viện, khu vá»±c buôn bán, nÆ¡i công cá»™ng, Ä‘ường giao thông,...
* Cấu hình hệ thống
Hệ thống CCTV cÆ¡ bản bao gồm camera quan sát, thiết bị lÆ°u trữ, Ä‘iều khiển camera và thiết bị hiển thị. Camera Ä‘ược bố trí tại các khu vá»±c cần quan sát, truyền hình ảnh liên tục về trung tâm Ä‘iều khiển. Tại trung tâm Ä‘iều khiển, các dữ liệu hình ảnh nà y sẽ Ä‘ược lÆ°u trữ trong bá»™ ghi hình và hiển thị trên các mà n hình quan sát. Đồng thời tại trung tâm cÅ©ng tích hợp các thiết bị Ä‘iều khiển giúp Ä‘iều khiển linh hoạt camera.
Hệ thống CCTV cho phép bảo vệ, nhân viên an ninh từ trung tâm có thể quan sát Ä‘ược má»™t phạm vi rá»™ng các khu vá»±c cần giám sát, từ Ä‘ó giúp kiểm soát chặt chẽ khu vá»±c cần bảo vệ. Hình ảnh từ các camera có thể Ä‘ược ghi theo nhiều chế Ä‘á»™ nhÆ° ghi liên tục, ghi theo thời gian hoặc ghi theo sá»± kiện (chuyển Ä‘á»™ng, cảnh báo ngoà i…), để khi có bất kỳ sá»± cố nà o xảy ra bảo vệ hoặc người có trách nhiệm có thể dá»… dà ng kiểm tra lại thời Ä‘iểm xảy ra sá»± cố, qua Ä‘ó có thể xác định nguyên nhân hoặc lấy Ä‘ó là m bằng chứng trÆ°á»›c pháp luật.
Ngà y nay, hệ thống CCTV Ä‘ã Ä‘ược tích hợp vá»›i các công nghệ má»›i giúp cho việc lÆ°u trữ, xem lại cÅ©ng nhÆ° sao lÆ°u dữ liệu trở nên cá»±c kỳ dá»… dà ng. Hệ thống còn có thể tích hợp và o mạng LAN hoặc Internet giúp người Ä‘iều khiển có thể thao tác từ xa và o hệ thống.
1. Camera:
Camera là thà nh phần quan trọng nhất của hệ thống. Tùy theo mục Ä‘ích giám sát, các khu vá»±c cần theo dõi sẽ Ä‘ược lắp Ä‘ặt các loại camera thích hợp:
• Camera mà u: Quan sát trong Ä‘iều kiện ánh sáng bình thường
• Camera hồng ngoại, Camera day/night: Quan sát trong Ä‘iều kiện ánh sáng yếu và trời tối.
• Camera quay quét: Camera có thể Ä‘iều khiển giúp quan sát linh hoạt.
• Camera IP: Camera sá»­ dụng giao thức TCP/IP để truyền tải hình ảnh, thuận tiện cho các mô hình giám sát phân tán.
2. Thiết bị lÆ°u trữ hình ảnh (DVR-Digital Video Recorder):
• DVR là thà nh phần không thể thiếu của hệ thống CCTV giúp người quản lý có thể lÆ°u trữ và xem lại dữ liệu hình ảnh các thời Ä‘iểm nhất định. Nó cÅ©ng là thà nh phần trung gian liên kết giữa hệ thống CCTV vá»›i các hệ thống khác (hệ thống báo Ä‘á»™ng, hệ thống kiểm soát và o ra, kết nối internet ….).
• Tùy theo mục Ä‘ích sá»­ dụng ta có các loại thiết bị ghi hình khác nhau, nhÆ°ng có thể phân và o các nhóm chính nhÆ° sau :
• DVR: Đầu ghi hình chuyên dùng cho các hệ thống mở có thể có nhiều kết nối vá»›i các hệ thống khác và yêu cầu Ä‘iều khiển hệ thống từ xa.
• Card ghi hình: Chuyên dùng để tích hợp hệ thống camera cùng vá»›i máy tính PC.
• NVR: Thết bị ghi hình qua mạng.
• VCR: Thiết bị ghi hình sá»­ dụng băng từ.
3. Thiết bị Ä‘iều khiển :
Thiết bị Ä‘iều khiển là các thiết bị chuyên dùng để Ä‘iều khiển các camera (camera quay quét, camera thân dà i có Ä‘ế quay quét…).
• Bà n phím Ä‘iều khiển: chuyên dùng Ä‘iều khiển camera quay quét, camera zoom, camera thân dà i có Ä‘ế quay...
• Ma trận Camera: Tích hợp cùng bà n phím Ä‘iều khiển giúp Ä‘iều khiển linh hoạt, thường sá»­ dụng vá»›i các hệ thông lá»›n.
* Các mô hình hệ thống Camera quan sát
1. Mô hình hệ thống camera Ä‘Æ¡n giản (thông dụng)
Hệ thống gồm các camera Ä‘ược lắp Ä‘ặt tại các vị trí cần theo dõi, gá»­i hình ảnh về trung tâm quan sát. Tùy mục Ä‘ích quan sát tại các vị trí, ta có thể chọn nhiều loại camera nhÆ° camera dome mà u cố định để lắp trong nhà , camera thân dà i lắp tại khu gá»­i xe hay camera hồng ngoại để quan sát và o ban Ä‘êm...
Trung tâm gồm có Ä‘ầu ghi kỹ thuật số và mà n hình hiển thị, là m nhiệm vụ nhận các tín hiệu hình ảnh từ các Camera và đưa hình ảnh hiển thị trên mà n hình quan sát. Thông qua Ä‘ầu kỹ thuật số, ta có thể lữu trữ hình ảnh, xem lại các hình ảnh Ä‘ã lÆ°u cÅ©ng nhÆ° copy dữ liệu Ä‘ã ghi Ä‘ược khi cần thiết. Đầu ghi cÅ©ng có nhiều chức năng nhÆ° chọn chế Ä‘á»™ ghi (ghi liên tục, ghi theo thời gian hoặc theo chuyển Ä‘á»™ng), chọn chất lượng hình ảnh ghi hoặc thời gian lÆ°u trữ...
2. Mô hình hệ thống kết hợp
Đây là mô hình hệ thống kết hợp, sá»­ dụng nhiều thiết bị cho các thiết kế chuyên dụng. Hệ thống sá»­ dụng các camera cố định, camera quay quét, zoom, Ä‘ược Ä‘iều khiển bởi các bà n Ä‘iều khiển giúp quan sát má»™t cách rá»™ng hÆ¡n phạm vi cần theo dõi. Các dữ liệu từ các camera
cÅ©ng Ä‘ược truyền về thiết bị Ä‘iều khiển là đầu ghi kỹ thuật số, để quản lý việc theo dõi, xem lại cÅ©ng nhÆ° sao lÆ°u dữ liệu khi cần thiết qua các thiết bị lÆ°u trữ số. Ngoà i ra ta còn có thể theo dõi qua mạng LAN, Internet giúp thuận tiện, linh hoạt hÆ¡n trong việc kiểm soát. Hệ thống cÅ©ng có thể Ä‘ược tích hợp vá»›i các hệ thống khác nhÆ° hệ thống báo cháy , báo Ä‘á»™ng...
3. Mô hình hệ thống tích hợp công nghệ cao
Mô hình nà y giúp cho việc theo dõi cÅ©ng nhÆ° quản lý từ xa má»™t cách thuận tiện. Thông qua Ä‘ường truyền Internet của mạng LAN/WAN, việc theo dõi các khu vá»±c cần giám sát trở nên thuận tiện hÆ¡n bao giờ hết. Hệ thống tích hợp các thiết bị nhÆ° bà n Ä‘iều khiển để Ä‘iều khiển
camera quay quét, giúp phạm vi quan sát Ä‘ược rá»™ng hÆ¡n. Hệ thống có khả năng mở rá»™ng dung lượng bá»™ nhá»› để tăng thời gian ghi hình bằng các thiết bị ổ cứng ngoà i, cÅ©ng nhÆ° sao lÆ°u dữ liệu thuận tiện qua các thiết bị lÆ°u trữ số nhÆ° USB hoặc thẻ nhá»›. Hệ thống nà y cÅ©ng Ä‘ược tích hợp vá»›i các hệ thống thông minh khác nhÆ°

camera gia rẻ wifi Lap Camera camera quan sat cong ty lap dat camera lap camera wifi gia re camera gia rẻ wifi Lap Camera camera quan sat cong ty lap dat camera lap camera wifi gia re

Topic revision: r13 - 2022-05-18 - CameraAnninh
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback